Πλήρωση μίας θέσης διδακτορικού υποτρόφου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ERC Starting Grant 2016 SeaLiT: Seafaring Lives in Transition, Mediterranean Maritime Labour and Shipping, 1850s-1920s, (κωδικός προγράμματος 714437)

Αρ. πρωτ. 4674

Με ΑΔΑ: Ω5Σ4469ΗΚΥ-ΔΙΝ

Λήψη αρχείου

Aίτηση