Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 4674, 4812, 4813, 4869, 4870, 4938, 5048, 5285, 5286, 5337 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 4674)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 4812)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 4813)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 4869)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 4870)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 4938)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 5048)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 5285)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 5286)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 5337)