Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 12030, 12853 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 12030)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 12853)