Πλήρωση μίας (1) θέσης μηχανικού λογισμικού με σύμβαση εργασίας