Μία (1) θέση Τεχνικού Προσωπικού/Υποστηρικτικού Προσωπικού Έρευνας για απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα «Καινοτόμες Γεωφυσικές Προσεγγίσεις για την Μελέτη των Πρώιμων Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας - IGEAN»

Ρέθυμνο, 23 Ιουλίου 2012

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», τo Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης, προκηρύσσει μία (1) θέση Τεχνικού Προσωπικού/Υποστηρικτικού Προσωπικού Έρευνας για απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα «Καινοτόμες Γεωφυσικές Προσεγγίσεις για την Μελέτη των Πρώιμων Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας - IGEAN» συνολικής διάρκειας 3 μηνών

Ο/Η πιθανός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει:

1.            Πτυχίο Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ

2.            Εμπειρία σε:

  • Γλώσσες Προγραμματισμού και Βάσεις Δεδομένων: . .NET, C#, HTML/XHTML, CSS, JavaScript, ASP (Active Server Pages), SQL (MS Access/MS SQL Server), XML, PHP, MySQL, VB, JAVA, GIS, misc libraries & APIs
  • Περιβάλλοντα: MS Internet Information Systems (IIS), DNS Client maintenance, ODBC, UNIX environments, LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
  • ArcGIS, Web_GIS, Mobile Applications, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Quark Xpress, Corel Suite, Adobe Flash, Director
  • Διαχείριση δικτύων και συστημάτων
  • Διαδραστικά μέσα (Interactive Multimedia)

3.            Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα ή/και προϋπηρεσία σε πολιτιστικές βάσεις δεδομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 10 Αυγούστου 2012 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nikos@ims.forth.gr, υπ' όψιν του Δρ Νίκου Παπαδόπουλου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον
Δρ Παπαδόπουλο Νίκο
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
ΙΜΣ-ΙΤΕ
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
ΤΚ 74 100, ΤΘ 119
Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ: 28310 56627, 25146