Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού η ξένου πανεπιστημίου στην ιστορία της τέχνης. Διάρκεια έρευνας: 12 μήνες

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταδιδακτορικό ερευνητή/τρια στην ερευνητική ενέργεια «"Νεωτερισμός" και "ελληνικότητα" στα πεδία της τέχνης και της τεχνοκριτικής».

Διάρκεια έρευνας: 12 μήνες

Απαραίτητα προσόντα: Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού η ξένου πανεπιστημίου στην ιστορία της τέχνης

Πρόσθετα προσόντα: α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιστορία της Τέχνης  ελληνικού η ξένου Πανεπιστημίου β. Καλή γνώση δύο γλωσσών: της αγγλικής γλώσσας και μιας εκ των γερμανικής, γαλλικής, ιταλικής γ. Συμμετοχή και εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα ιστορίας της τέχνης και σε αρχειακή έρευνα στην ιστορία της τέχνης.

Αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να απευθυνθούν μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2013 στη διεύθυνση gaia@ims.forth.gr