Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Επισυνάπτουμε την με α.π. 113723/29-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΤΛ46ΜΤΛΡ-Ι9Α) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα:

«Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)»