Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Χρήστος Καραμπάτσος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Τομέας Ιστορίας της Τεχνολογίας