Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Juan Carmona-Zabala

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

Ω ιστορικός, ειδικεύομαι στην κοινωνική ιστορία και την ιστορία των επιχειρήσεων, με έμφαση στην σύγχρονη Ελλάδα, ενώ προσεγγίζω το αντίκειμενο της έρευνας μου από υπερεθνική σκοπιά. Στην διδακτορική μου διατριβή και στις δημοσιεύσεις μου μέχρι τώρα, αναλύω τις διαδικασίες οικονομικής παγκοσμιοποίησης μέσω από την σύγκριση διαφορετικών εθνών κρατών. Πιο συγκεκριμένα, με ενδιαφέρουν οι σχέσεις μεταξύ της Γερμανίας και της νοτιοανατολικής Ευρώπής στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτισμικές ανταλλαγές και στις οικονομικές ροές μεταξύ των δυο περιοχών. Στο συγκεκριμένο ερευνητικό έργο, κοθοδηγώ μια ομάδα τεσσάρων ερευνητών στην μελέτη της πιο σημαντικής ελληνικής εξαγωγής κατά την διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα, τον καπνό. Για αυτόν τον σκοπό, υιοθετούμαι τις θεωρίες της Παγκόσμιας Αλυσίδας Αξίας (Global Value Chain) και του Παγκόσμιου Δικτύου Παραγωγής (Global Production Network), αλλά και μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης που προτιμόνται στην ιστορική οικονομική έρευνα. Η έρευνα μου έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από οργανισμούς όπως το Ίδρυμα Fullbright, την Αμερικάνικη Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα, την German Academic Exchange Service, το Ίδρυμα Ωνάση, την Austrian Exchange Service και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Έχω δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά όπως τα Journal of Modern Greek Studies, Business History and Rural History: Economy, Society, Culture.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις