Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ειρήνη Βιλτανιώτη

Αναπλήρωτρια καθηγήτρια αρχαίας φιλοσοφίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αρχαίου και Βυζαντινού Κόσμου