Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Isik Demirakin

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Τομέας Οθωμανικής Ιστορίας