Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Dmitar Tasić

Ερευνητής
Ινστιτούτο Πρόσφατης Ιστορίας της Σερβίας (Βελιγράδι)