Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ξανθή Ζαχαριάδου

Ξανθή Ζαχαριάδου

Πρώην Έφορος Θεατρικού Μουσείου, συνεργάτρια ΙΜΣ
Τομέας Θεατρολογίας