Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Πιλοτική διερεύνηση της δυνατότητας χαρτογράφησης των δεδομένων του Ενετικού Κτηματολογίου της Βοστίτσας (1700)

Πιλοτική διερεύνηση της δυνατότητας χαρτογράφησης των δεδομένων του Ενετικού Κτηματολογίου της Βοστίτσας (1700)

Το ενετικό κτηματολόγιο της Βοστίστας του 1700 είναι το πρώτο κτηματολόγιο στον ελλαδικο χώρο και εκδόθηκε υποδειγματικά από τους Ντόκο και Παναγόπουλο το 1993. Δεν έτυχε όμως επεξεργασίας με ΓΣΠ. Στόχος του προγράμματος ήταν αρχικά η δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων και, στη συνέχεια, η διερεύνηση της ποιότητας της κτηματολογικής προσπάθειας των Ενετών. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά ικανοποιητικά και χάρη στη συνδρομη του Εργαστηρίου στάθηκε δυνατόν να επεξεργαστούμε χαρτογραφικά το κτηματολόγιο του 1700 και ταυτόχρονα να ανασυστήσουμε την διανομή της γης στη Βοστίστα την προτεραία της Βενετικής κατάληψης.

Επιστημονικός υπεύθυνος Σωκράτης Πετμεζάς
Ερευνητική ομάδα Κατερίνα Αναγνωστάκη, υποψήφια διδάκτορας Παν/μίου Κρήτης


Το ενετικό κτηματολόγιο της Βοστίστας του 1700 είναι το πρώτο κτηματολόγιο στον ελλαδικο χώρο και εκδόθηκε υποδειγματικά από τους Ντόκο και Παναγόπουλο το 1993. Δεν έτυχε όμως επεξεργασίας με ΓΣΠ. Στόχος του προγράμματος ήταν αρχικά η δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων και, στη συνέχεια, η διερεύνηση της ποιότητας της κτηματολογικής προσπάθειας των Ενετών. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά ικανοποιητικά και χάρη στη συνδρομη του Εργαστηρίου στάθηκε δυνατόν να επεξεργαστούμε χαρτογραφικά το κτηματολόγιο του 1700 και ταυτόχρονα να ανασυστήσουμε την διανομή της γης στη Βοστίστα την προτεραία της Βενετικής κατάληψης.


Προϊόντα του προγράμματος

  • Βάση δεδομένων [τυπου sql] προσβάσιμη επί τόπου (δείγμα από τα χαρτογραφικά αποτελέσματα στο http://vostizza.ims.forth.gr/en/index.php )
  • Σ.Δ. Πετμεζάς, “Land tenure and land settlement in Vostizza from Ottoman to Venetian rule: G.I.S. Mapping the Venetian Cadastro of 1700”, στο Elias Kolovos (επιμ.)Ottoman Rural Societies and Economies, VIII Halcyon Days in Crete: Symposium on Ottoman History, Cretan University Press, Heracleion, 2015, σελ.423-459.
  • Κ. Αναγνωστάκη, Σ.Πετμεζάς και Α.Σαρρής, “Διαβάζοντας ιστορία πάνω σ' ένα χάρτη: το ενετικό Κτηματολόγιο της Βοστίτσας”, στο Νίκος Ζαχαριάς (επιμ.) Πρακτικά του 3ου Συμποσίου ARCH_RNT - Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες, Εκδόσεις Παν/μίου Πελοποννήσου, Καλαμάτα 2014, σελ.31-38.

Ερευνητική Ομάδα

Σωκράτης Πετμεζάς

Σωκράτης Πετμεζάς

Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae