Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

BIOnian

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω "έξυπνων" συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων

Το έργο BIOnian έχει ως βασικό στόχο τον εντοπισμό, καταγραφή, χαρτογράφηση και ανάπτυξη «έξυπνων» εργαλείων για την παρακολούθηση αλλά και την ανάδειξη των ειδών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που σχετίζονται, υποστηρίζονται ή χρησιμοποιούν ως ενδιαίτημα τους εδαφικούς πόρους της Περιφέρειας.

Το έργο BIOnian ξεκινώντας από τη δημιουργία του εδαφολογικού χάρτη των Ιόνιων Νησιών χρησιμοποιώντας ως βάση και τον αναγνωριστικό χάρτη της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης, θα καταγράψει, χαρτογραφήσει και αξιολογήσει με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όλα τα οικοσυστήματα των Ιόνιων Νησιών που στηρίζονται και επηρεάζονται, άμεσα και έμμεσα, από την ποιοτική κατάσταση του εδάφους (γεωμορφολογικούς σχηματισμούς, προστατευόμενες περιοχές, γεωργικές και δασικές εκτάσεις, βοσκότοπους, υδατικούς πόρους, υδροβιότοπους, γεωμορφομετρικά χαρακτηριστικά).

Το έργο έχει τους παρακάτω ιδιαίτερους στόχους:

Η διαδικτυακή πλατφόρμα που θα παραδοθεί στην Περιφέρεια θα αποτελέσει ένα ισχυρό, ψηφιακό, εργαλείο παρακολούθησης, λήψης αποφάσεων και ανάδειξης της βιοποικιλότητας της Περιφέρειας καθώς και ανάπτυξης και άσκησης πολιτικής για την προστασία και τη διατήρησή της (π.χ. πολιτική τοπίου, διαχείριση φυσικών πόρων και κινδύνων, αποκατάσταση περιοχών, σχεδιασμός αγροτικής πολιτικής, ευαισθητοποίηση πολιτών μέσω εφαρμογών Ανοικτών Δεδομένων-οpen data της πλατφόρμας, αξιοποίηση και συγκέντρωση όλων των μέχρι τώρα δράσεων της ΠΙΝ σχετικά με τη βιοποικιλότητα στην ίδια πλατφόρμα, κ.α.).

  1. Δημιουργία εδαφολογικού χάρτη, κλίμακας 1:5.000
  2. Δημιουργία εδαφικών θεματικών χαρτών (επικινδυνότητας διάβρωσης και υποβάθμισης εδάφους, γονιμότητας, επιλογής και αναδιάρθρωσης καλλιεργειών σύμφωνα με τα εδαφοκλιματικά δεδομένα, καταλληλότητας εδάφους για επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών οργανικών πρόσθετων/αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία, ποιότητας εδάφους ως ενδιαιτήματος της εδαφικής βιοποικιλότητας (φυτικής και ζωικής), εκτίμησης κινδύνου υποβάθμισης/ρύπανσης υπόγειων και επιφανειακών υδατικών πόρων).
  3. Χαρτογράφηση και αποτύπωση των χρήσεων και καλύψεων γης, γεωμορφολογικών σχηματισμών, γεωργικών εκτάσεων, δασικών εκτάσεων, βοσκοτόπων, υδατικών πόρων, υδροβιοτόπων και γεωμορφομετρικών χαρακτηριστικών.
  4. Χωρική και χρονική αποτύπωση της γεωποικιλότητας και βιοποικιλότητας για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση αλλαγών που έχουν επέλθει σε βάθος χρόνου όσον αφορά στις περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας καθώς και των χρήσεων και καλύψεων γης και των υδατικών πόρων.
  5. Εκτίμηση των ζωνών επικινδυνότητας από φυσικούς κινδύνους (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες) και παράγοντες συσχετιζόμενους με τη βιοποικιλότητα (π.χ. διασπορά ασθενειών).
  6. Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας και ενσωμάτωση όλων των παραπάνω σε Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ) για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και των διαθέσιμων υδατικών πόρων της ΠΙΝ.
  7. Δικτύωση οικοσυστημάτων, τοπίων και στοιχείων φυσικού κάλλους και ανάδειξη οικοτουριστικών διαδρομών μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Ερευνητική Ομάδα

Απόστολος Σαρρής

Απόστολος Σαρρής

Καθηγητής
Έδρας «Σύλβιας Ιωάννου» στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Curriculum vitae
Άγγελος Χλιαουτάκης

Άγγελος Χλιαουτάκης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae
Νίκος Σ. Παπαδόπουλος

Νίκος Σ. Παπαδόπουλος

Μηχανικός λογισμικού
Curriculum vitae