Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ο Αδαμάντιος Κοραής ως Κλασικός Φιλόλογος

Ο Αδαμάντιος Κοραής ως Κλασικός Φιλόλογος

Στόχοι του ερευνητικού προγράμματος ήταν η έρευνα της συμβολής του Κοραή στην αποκατάσταση των κειμένων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, με βάση κυρίως τις κριτικές και διορθωτικές του παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται σε ανέκδοτα χειρόγραφα του ή έχουν εισαχθεί στα περιθώρια βιβλίων της προσωπικής του βιβλιοθήκης, τα οποία σώζονται στη Βιβλιοθήκη «Κοραής» της Χίου καθώς και η αξιολόγηση της όλης φιλολογικής δραστηριότητας του Κοραή και η ένταξή της στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής φιλολογικής λογιοσύνης της εποχής του.

Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος: Γιώργος Χριστοδούλου, Ομότιμος Kαθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Στόχοι του ερευνητικού προγράμματος «Ο Αδαμάντιος Κοραής ως κλασικός φιλόλογος», το οποίο επιχορηγήθηκε από το Ι.Μ.Σ. κατά την πενταετία 1989-1994, ήταν α) η έρευνα της συμβολής του Κοραή στην αποκατάσταση των κειμένων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, με βάση κυρίως τις κριτικές και διορθωτικές του παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται σε ανέκδοτα χειρόγραφα του ή έχουν εισαχθεί στα περιθώρια βιβλίων της προσωπικής του βιβλιοθήκης, τα οποία σώζονται στη Βιβλιοθήκη «Κοραής» της Χίου και β) η αξιολόγηση της όλης φιλολογικής δραστηριότητας του Κοραή και η ένταξή της στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής φιλολογικής λογιοσύνης της εποχής του.

Στο πλαίσιο του προγράμματος φωτογραφήθηκαν στη Βιβλιοθήκη «Κοραής» περί τα εκατό, ποικίλης έκτασης και σημασίας, Κοραϊκά χειρόγραφα και αντιγράφηκαν τα παρασελίδια κριτικά σημειώματα του Κοραή από εκατό περίπου βιβλία της προσωπικής του βιβλιοθήκης.

Η μεταγραφή των χειρογράφων και των παρασελίδιων σημειωμάτων ολοκληρώθηκε κατά την πενταετία 1994-1998.

Το υλικό αυτό αξιοποιήθηκε στη διδακτορική διατριβή με θέμα «Ο Αδαμάντιος Κοραής ως κριτικός φιλόλογος και εκδότης. Συμβολή στην ιστορία των κλασικών σπουδών στην Ευρώπη του 19ου αιώνα (Το χειρόγραφο Χίου 490)» που εκπονήθηκε από τον κ. Νικόλαο Α. Ε. Καλοσπύρο υπό την εποπτεία του κ. Γ. Χριστοδούλου και αναμένεται να υποστηριχθεί έως το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών.