Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αρχιμήδης

Αρχιμήδης: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη σύγχρονων και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών ελέγχου ρύπανσης σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμάτων (ΧΥΤΑ).

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Παντελής Σουπιός

Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι: α) η εφαρμογή πιστοποιημένων και καινοτόμων μεθοδολογιών και τεχνολογιών εντοπισμού και αντιμετώπισης ρυπαντών (εκτέλεση γεωφυσικών διασκοπήσεων στην επιφάνειακαι εντός γεωτρήσεων, εκτίμηση κινδύνου λόγω αστοχίας οφειλόμενης σε σεισμική διέγερση, μετρήσεις και χημικές αναλύσεις αέρα εδάφους και ρευστών, στατιστική ανάλυση κα μαθηματική προσομοίωση των χωροχρονικών δεδομένων), β) διεπιστημονική αντιμετώπιση του προβλήματος με τη συνεργασία επιστημόνων από επιμέρους τομείς του γεω- περιβάλλοντος (χημικοί, μηχανικοί, φυσικοί μαθηματικοί, γεωλόγοι γεωφυσικοί-σεισμολόγοι, περιβαλλοντολόγοι). γ) η κατασκευή πρότυπων συστημάτων πρόληψης διαρροής ρύπων στο υπέδαφος, δ) η στατιστική αποτίμηση και η χωροχρονική ανάλυση των συλλεγομένων στοιχείων, ε) η πρόταση των καταλληλότερων τεχνικών απορρύπανσης δεδομένης της επιτόπιας παρακολούθησης του χώρου μελέτης που ως αποτέλεσμα έχει τη γνώση του τύπου και της συγκέντρωσης του ρυπαντή και τα στοιχεία της κορεσμένης και ακόρεστης ζώνης του υπεδάφους, και στ) η διάχυση όλων των αποτελεσμάτων της έρευνας τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στους παραγωγικούς φορείς.

Συμμετέχοντες Φορείς

Τμήμα Φυσικών Πόρων.& Περιβάλλοντος - Τ.Ε.Ι Κρήτης
Θέση: Διαχειριστής Έργου
Ερευνητές : Δρ. Φίλιππος Βαλλιανάτος, Δρ. Παντελής Σουπιός

Τμήμα Ηλεκτρονικής - Τ.Ε.Ι Κρήτης
Θέση: Κύριοι Ερευνητές
Ερευνητές: Δρ. Ιωάννης Μακρής

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας - Τ.Ε.Ι Κρήτης
Θέση: Κύριοι Ερευνητές
Ερευνητές: Δρ. Βασίλειος Μανιός, Δρ. Γεώργιος Μαρκάκης, Δρ. Θρασύβουλος Μανιός, Δρ. Εμμανουήλ Στρατάκης

Τομέας Γεωφυσικής - Σ.Θ.Ε - Α.Π.Θ.
Θέση: Κύριοι Ερευνητές
Ερευνητές: Δρ. Αλέξανδρος Σταμπολίδης

Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών .Περιβάλλοντος
Θέση: Κύριοι Ερευνητές
Ερευνητές: Δρ. Ευάγγελος Γιδαράκος

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών -ΙΤΕ
Θέση: Κύριοι Ερευνητές
Ερευνητές: Δρ. Απόστολος Σαρρής