Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

PEFYKA

PEFYKA, Action KRIPIS

Περιβάλλον και φυσικές καταστροφές: Νέες μέθοδοι αξιολόγησης και βελτίωσης της περιβαλλοντικής ποιότητας και αντιμετώπισης των φυσικών κινδύνων.

Ερευνητική Ομάδα

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα.