Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Διαταξικοί έρωτες στο νεοελληνικό θέατρο: το παράδειγμα του Γρηγόριου Ξενόπουλου

Διαταξικοί έρωτες στο νεοελληνικό θέατρο: το παράδειγμα του Γρηγόριου Ξενόπουλου

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, «Διαταξικοί έρωτες στο νεοελληνικό θέατρο: το παράδειγμα του Γρηγόριου Ξενόπουλου», στο: Π. Μήνη, Κ. Γεωργιάδη, Ι. Πιπινιά, Ά. Σταυρακοπούλου (επιμ.), Υπηρέτριες και υπηρέτες. Ιστορικά υποκείμενα και καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις στον ελληνόφωνο χώρο (19ος-20ός αιώνας), Αθήνα, Παπαζήσης, 2020, 245-261.

  • Κωνσταντίνα Γεωργιάδη