Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
L’introduction de la navigation à vapeur en Grèce au XIXe siècle. In Les Outils de l'activité portuaire en Europe Méditerranéenne et Atlantique XVIIe-XXe siècle