Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ιεροδικείο Ηρακλείου, Τέταρτος Κώδικας (1672-1674 και 1683-1686) [Candia Court: Fourth Register (1672-1674 and 1683-1686)]