Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Book review: A History of Ottoman Economic Thought: Developments Before the Nineteenth Century