Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Book review: The Proper Order of Things: Language, Power, and Law in Ottoman Administrative Discourses