Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ιεροδικείο Ηρακλείου, Τρίτος Κώδικας (1669/1673-1750/1767) [Judicial Court of Herakleion, Third Register (1669/1673-1750/1767)]