Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Louis Daquin’s Ciulinii Bărăganului (1957): Film Adaptation as Panait Istrati’s Conditional Rehabilitation