Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Εισαγωγή. Εκδοχές της ηθικής οικονομίας, Εκδοχές της ηθικής οικονομίας. Ιστορικές και θεωρητικές μελέτες