Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αγορανομικός έλεγχος και ρύθμιση των αγορών ως ζητήματα παρέμβασης στον συνδικαλισμό των επαγγελματοβιοτεχνών 1912-1967