Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Crimean port-cities: port-hinterland connections. The dynamics of change (19th – beginning of the 20th century)