Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Els espais i el treball en la construcció i reparació naval de la Barceloneta del segle XIX