Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οι εικόνες στην Κρήτη κατά τη δεύτερη βυζαντινή περίοδο και αργότερα: εκκλησιαστική πολιτική και λαϊκή λατρεία