Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η γλυπτική στις βενετικές κτήσεις του ελληνικού χώρου και ιδιαίτερα στην Κρήτη