Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η ταξινομική κατηγορία του επαγγέλματος και ο/ η ιστορικός: ποσοτικές πηγές και «ποιοτικές» αναγνώσεις.