Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Συγκέντρωση γης και επενδυτικές πρακτικές στον δήμο Δύμης στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα