Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Sexe et parenté dans les îles de l’ Égée (1500-1800) : le témoignage des actes notariés / Κοινωνικό φύλο και συγγένεια στα νησιά του Αιγαίου (1500-1800. Οι μαρτυρίες των νοταριακών εγγράφων)