Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Notarial acts as sources for social and cultural history: the Greek world under Venetian rule / Οι νοταριακές πράξεις ως πηγή κοινωνικής καιπολιτισμικής Ιστορίας