Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Notarial archives concerning the Greek world: a chaotic and vastly unexplored wealth / Νοταριακά αρχεία σχετικά με τον ελληνικό κόσμο. Ένας χαοτικός και ανεκμετάλλευτος πλούτος