Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Συλλογική μνήμη και κοινωνική πραγματικότητα. Οι αρχοντικές οικογένειες της Νάξου Μετά την πτώση του δουκάτου / Memoria collettiva erealtà sociale. Le famiglie nobili di Nasso dopo la caduta del ducato