Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Inquiring Temporal Otherness: Timekeeping and Attitudes towards Time in the Balkans and the Ottoman Empire (16th-20th c.)