Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Constructing Temporal Otherness: Western Travelers and Timekeeping in the Balkans (16th – 19th c.)