Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Κατάλογος των ελληνικών αρχείων και των συλλογών ελληνικών βιβλίων της Βάρνας / Опис на архивните колекции и книги на гръцки език в град Варна