Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Νεοελληνική και Οθωμανική Iστορία στο Iόνιο Πανεπιστήμιο