Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ανάδειξη των ορεινών και θαλάσσιων πολιτιστικών τοπίων της Κρήτης: Η περίπτωση του Μιραμπέλου