Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ιδεολογικές εκφάνσεις των τυραννοκτονικών τραγωδιών πριν και μετά τον αγώνα της Ανεξαρτησίας

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, «Ιδεολογικές εκφάνσεις των τυραννοκτονικών τραγωδιών πριν και μετά τον αγώνα της Ανεξαρτησίας», στο: Α. Αλτουβά, Κ. Διαμαντάκου (επιμ.), Θέατρο και Δημοκρατία. Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ, τόμ. Α΄,  Αθήνα, 2018, 267-273.

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, «Ιδεολογικές εκφάνσεις των τυραννοκτονικών τραγωδιών πριν και μετά τον αγώνα της Ανεξαρτησίας», στο: Α. Αλτουβά, Κ. Διαμαντάκου (επιμ.), Θέατρο και Δημοκρατία. Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ, τόμ. Α΄,  Αθήνα, 2018, 267-273.

  • Κωνσταντίνα Γεωργιάδη