Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η δικαστική οργάνωση και το ιεροδικείο του Χάνδακα στη νεοκατακτημένη Κρήτη [Judicial Organisation and the Kandiye Court in Newly Conquered Crete]

Μ. Σαρηγιάννης, «Η δικαστική οργάνωση και το ιεροδικείο του Χάνδακα στη νεοκατακτημένη Κρήτη», εισαγωγή στο Μ. Βαρούχα, Φ. Χαιρέτη, Μ. Σαρηγιάννης, επιμ. Ε. Α. Ζαχαριάδου, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Πέμπτος Κώδικας, Ηράκλειο 2008, σελ. 17-41.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης