Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Kadızâde

M. Sariyannis, “Kadızâde”, στο M. Sgarbi (επιμ.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (Springer 2015).

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης