Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Kâtib Çelebi

M. Sariyannis, “Kâtib Çelebi”, στο M. Sgarbi (επιμ.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (Springer 2015).

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης