Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Osmanli Siyaset ve Tarihyazımı Literatüründe İsyankâr Ahali” [The revolting crowd in Ottoman political and historiographical literature]

M. Sariyannis, “Osmanli Siyaset ve Tarihyazımı Literatüründe İsyankâr Ahali” [The revolting crowd in Ottoman political and historiographical literature], στο Ertekin Akpınar – Alp Yücel Kaya – Mehmet Kuyurtar – Saygın Salgırlı – Ayşegül Sabuktay – Efthimios Maheras (επιμ.), Ulusararası Börklüce Mustafa Sempozyumu (2-5 Haziran 2016). Bildiriler (Σμύρνη: İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi 2017), 536-546.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης