Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η ηθική της πείνας. Ο αγροτικός χώρος της Ηπείρου κατά τον Εθνικό Διχασμό (1915-1917)

Βασίλης Γεωργάκης, «Η ηθική της πείνας. Ο αγροτικός χώρος της Ηπείρου κατά τον Εθνικό Διχασμό (1915-1917)», στο Νίκος Ποταμιάνος (επιμ.), Εκδοχές της ηθικής οικονομίας: Ιστορικές και θεωρητικές μελέτες, Ρέθυμνο 2021, 101-124

  • Βασίλης Γεωργάκης