Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Από τη Λότζια του Χάνδακα στο Δημαρχείο Ηρακλείου

Σοφία Κατόπη, «Από τη Λότζια του Χάνδακα στο Δημαρχείο Ηρακλείου», Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 1, Πρακτικά της Α΄ Συνάντησης (Ρέθυμνο 28 - 30 Νοεμβρίου 2008), Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης 2010, 432-441.