Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η επιδερμίδα των κτηρίων: από τις δυσχέρειες της τεκμηρίωσης στα διλήμματα της αναστήλωσης

Όλγα Γκράτζιου, «Η επιδερμίδα των κτηρίων: από τις δυσχέρειες της τεκμηρίωσης στα διλήμματα της αναστήλωσης», στο Μ. Κορρές, Στ. Μαμαλούκος, Κ. Ζάμπας, Φ. Μαλλούχου-Tufano (επιμ), Ήρως κτίστης. Μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα, Αθήνα: Εκδόσεις Μέλισσα 2018, 155-162.

  • Όλγα Γκράτζιου